Start arrow Zegrze arrow Koszary Twierdzy Zegrze arrow Koszary w Białobrzegach
Koszary w Białobrzegach
WiTEK 31.03.2007. ostatnia aktualizacja: 05.04.2008.

Białobrzegi to miejscowość położona ok. 3km na zachód od Beniaminowa i 3km na wschód od Zegrza (w linii prostej). Na początku XX wieku powsta?tutaj kompleks budynków koszarowych dla rosyjskich żołnierzy.

zegrze.bial.10.jpg
zegrze.bial.24.jpg
zegrze.bial.16.jpg
zegrze.bial.13.jpg
zegrze.bial.20.jpg
zegrze.bial.21.jpg
zegrze.bial.22.jpg
zegrze.bial.12.jpg
zegrze.bial.23.jpg
zegrze.bial.15.jpg
zegrze.bial.14.jpg
zegrze.bial.19.jpg
zegrze.bial.11.jpg
zegrze.bial.18.jpg
zegrze.bial.17.jpg

Zobacz także:

Umocnienie Duże Twierdzy Zegrze (2007-04-25 13:04)

Fort Dębe (2007-03-31 11:03)

Fort Beniaminów (2007-03-31 11:03)

Umocnienie Małe Twierdzy Zegrze (2007-03-31 11:03)

Zaporowa Twierdza Zegrze (2007-03-31 11:03)

W Beniaminowie, położonym na linii Warszawa-Zegrze (6km od Zegrza), w 1904 roku zakończono podstawowe prace budowlane przy powstającym forcie. Uzyska?on wtedy zdolności bojowe, jednak dalsze prace były prowadzone na nim przez kolejnych pięć lat. Razem z czterema innymi fortami mia?on broni?dostępu do Warszawskiego Rejonu Fortecznego od wschodu.

Ważn?części?powstającego fortu miały by?koszary w Białobrzegach. Na ich potrzeby wyznaczony zosta?zalesiony teren o powierzchni ok. 18 ha. Ziemia pod koszary była wykupywana od polskich właścicieli folwarku Białobrzegi i dóbr Nieporęt.

Budow?koszar rozpoczęto w drugiej połowie 1907 roku. W ciągu roku powsta?kompleks kilkunastu charakterystycznych ceglanych koszarowców. Częś?usytuowano bezpośrednio przy drodze Beniaminów-Zegrze. Troch?dalej wyznaczono plac ćwicze?i wybudowano obok następne budynki parterowe. Obiekty wyróżniaj?si?bogatymi ceglanymi dekoracjami. Koszary pokryto spadzistymi dachami z niewielkimi, półkolistymi okienkami, charakterystycznymi dla carskiego budownictwa garnizonowego. Dwa identyczne budynki z 1898 roku znajduj?si?w Legionowie przy ul. Zegrzyńskiej (po obu stronach wiaduktu).

Koszary oddano do użytku w 1908 roku. Przeznaczone zostały dla oddziałów 2 Zegrzyńskiego Pułku Piechoty Fortecznej. Jednostka ta była części?garnizonu fortu w Beniaminowie.

W 1909 roku nowy Minister Wojny, gen. Suchomlinow, postanowi?zreorganizowa?armi?a także zasady obrony Rosji. W związku z potrzeb?ogromnych nakładów finansowych (których Rosja nie posiadała) na modernizacj?twierdz, postanowiono zlikwidowa?znacz?częś?fortyfikacji w Królestwie Polskim (w tym umocnienia w Zegrzu). Postanowiono także zlikwidowa?oddziały piechoty fortecznej.

W 1910 roku rozwiązano 2 Zegrzyński Pułk Piechoty Fortecznej. W koszarach zakwaterowano jedn?z baterii 2 Brygady Artylerii. Trzy lata później rozbrojony zosta?fort w Beniaminowie. Na szczęście zabrakło czasu i pieniędzy na jego wysadzenie.

W czasie I Wojny Światowej Zegrze zostało prowizorycznie przystosowane do obrony. 6 sierpnia 1915 roku wojska niemieckie ostrzelały Umodnienie Duże. W nocy rosyjska załoga twierdzy opuściła stanowiska. Następnego dnia Zegrze zostało zajęte przez oddziały niemieckie. 8 sierpnia zajęte zostały koszary w Białobrzegach i fort w Beniaminowie.

Koszary, zajęte przez Niemców bez walki, zostały włączone do linii obronnej "Bruckenkopf Warschau", biegnącej po linii Warszawa-Zegrze. Teren ten by?dobrze przygotowany do obrony. Niemcy dodatkowo wybudowali w 1916 roku wzdłu?drogi fortecznej z Zegrza do Białobrzegów lini?kolejki wąskotorowej.

W roku 1917 w koszarach w zostało internowanych ok. stu oficerów I i III Brygady Legionów Polskich. Byli to żołnierze którzy odmówili 22 lipca tego roku złożenia przysięgi na wierność cesarzowi niemieckiemu (tzw. kryzys przysięgowy). Na potrzeby obozu przeznaczono 11 budynków dawnych carskich koszar położonych z rzadkim sosnowym lesie. Siedem budynków oddano w użytkowanie oficerom, dalsze cztery zajęte zostały przez szeregowych. Oficerowie zostali zwolnieni z obozu częściowo w lutym i ostatecznie w październiku 1918 roku.

Podczas II Wojny Światowej w Białobrzegach ponownie ulokowano obóz jeniecki. Od sierpnia 1941 do lipca 1944 roku przebywało tu ponad 30 tys. jeńców radzieckich. Połowa z tych żołnierzy została tutaj zamordowana.

W okresie międzywojennym w białobrzeskich koszarach stacjonowa?2 Batalion Radiotelegraficzny. Obecnie stacjonuje tu 9 Pułk Dowodzenia. Koszarowce usytuowane przy drodze Zegrze-Beniaminów przeznaczono na cywilne mieszkania. Zostały one otynkowane i podobnie jak koszary w Zegrzu posiadaj?nadbudowane piętro.
 
« poprzedni artyku?/a>


Legionowo
Modlin
Warszawa
Zegrze
Kontakt